Segítő családtag. Élt 1998. január 1-től 2011. december 31-ig < Hírek | HR Doc Shop

Bejelentkezés
E-mail:

Jelszó:

Segítő családtag. Élt 1998. január 1-től 2011. december 31-ig

Vannak olyan esetek, amikor egy vállalkozásban nincs szükség egy teljes munkaidős alkalmazottra, de azért mégis jó lenne valaki, aki időnként, amikor szükséges, besegít. Vagy esetleg van olyan szakképesítése, ami szükséges a vállalkozásban bizonyos tevékenységek végzéséhez.

Ezekre az eshetőségekre egy nagyon praktikus megoldást jelentett egészen 2011. év végéig a segítő családtag alkalmazása. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Mód tv.) megszüntette ezt a kisvállalkozások helyzetét könnyebbé tevő foglalkoztatási formát.

A segítő családtag fogalmát a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) határozta meg már 1998-as hatályba lépése óta. Azóta kisebb formai változtatásokkal folyamatosan szerepelt a jogszabályban ez az önálló társadalombiztosítási kategória.


A Tbj. 4. §-ának g) pontja a segítő családtagot az alábbiak szerint definiálta: az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagjának közeli hozzátartozója, aki a vállalkozásban személyesen és díjazás ellenében - nem munkaviszony keretében - munkát végez, kivéve a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A közeli hozzátartozók körét a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának b) pontja határozza meg, azaz közeli hozzátartozónak számít a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Ugyanezen jogszabály kimondta, hogy a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében segítő családtagként személyesen munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét.

A törvény ezzel a biztosítottakat megillető jogállásba helyezte a saját jogon nem biztosított, ám ténylegesen az egyéni vagy társas vállalkozásba besegítő családtagot, közeli hozzátartozót.

2012. január 1-jét követően is vannak olyan jogszabályok - mint az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény - amely változatlanul fenntartotta a segítő családtag fogalmának alkalmazását.

Az egységes jogértelmezés biztosítása érdekében meg kell említeni, hogy a Mód tv.
218. § (1) bekezdésének eredményeként megszűnt a segítő családtagi jogviszony, mint önálló társadalombiztosítási kategória. Erre tekintettel ez év elejétől ilyen formában nem jöhet létre jogviszony. Az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (csak a betéti társaság és a közkereseti társaság alkalmazhatott segítő családtagot) tagjának közeli hozzátartozóját, aki a vállalkozásban személyesen munkát végez, más foglalkoztatási formában kell alkalmazni.

Némelyest megoldás lehet a munkaviszony, a megbízási jogviszony, vagy, ahogy a módosítás indoklása is tartalmazza „azokra az esetekre, amikor nincs szükség teljes munkaidős alkalmazottra, megfelelő alternatívát nyújt a 2010. augusztusában bevezetett egyszerűsített foglalkoztatás, melynek keretében egyszerűsített adminisztráció és alacsony közteher mellett közeli hozzátartozó is foglalkoztatható.”

Összességében elmondható, hogy a felsorolt foglalkoztatási formák, melyek a segítő családtag intézménye helyett, a jelenlegi törvényi keretek között alternatívaként alkalmazhatóak, bizonyos esetekben tudják azt helyettesíteni, de pótolni nem.


Szlyuka János
TB Szakértő Kft.
www.tbszakerto.hu

Vissza | 2012. május 21. @ 17:57:04
Kategóriák
listMunkaügy
empty list Iratminták (0)
empty list Belépési adatlapok (4)
empty list Munkaszerződések, beléptetés (5)
empty list Előszerződés munkaviszony létesítése kapcsán (1)
empty list Munkaszerződés módosítás (2)
empty list Tájékoztató (7)
empty list Adatvédelmi tájékoztatók (8)
empty list Munkaköri leírás (27)
empty list Munkaidő beosztás (1)
empty list Munkaidő nyilvántartás (4)
empty list Kötetlen munkaidő (1)
empty list Munkaidőkerethez kapcsolódó dokumentumok (2)
empty list Szabadság dokumentumok (0)
empty list Szabadságok tervezése (3)
empty list Szabadság engedélyek, kérelmek (3)
empty list Pótszabadságok (3)
empty list Szabadságok nyilvántartása (2)
empty list Szabadságok áthozatok adminisztrációja (2)
empty list Betegszabadság nyilvántartás (0)
empty list Szabadság kiadására vonatkozó eltérő megállapodások (1)
empty list Bérezés (0)
empty list Béremelés (1)
empty list Bérelszámolás (1)
empty list Munkabér előleg (2)
empty list Munkabér védelme (2)
empty list Bónusz (1)
empty list Figyelmeztetések, jegyzőkönyvek (4)
empty list Felmondó levelek, kiléptetés (0)
empty list Határozatlan idejű munkaviszony megszüntetése (8)
empty list Határozott idejű munkaviszony megszüntetése (3)
empty list Felmondáshoz kapcsolódó további iratok (8)
empty list Tanulmányi szerződés (5)
empty list Megbízási szerződés (2)
empty list Külföldiek foglalkoztatása (3)
empty list Kiküldetés (5)
empty list Kártérítési és megőrzési felelősség (3)
empty list Leltárfelelősség (1)
empty list Versenytilalmi megállapodás (1)
empty list Alvállalkozók a munkaterületen (2)
empty list Munkaügyi ellenőrzéshez kapcsolódó iratminták (1)
empty list Munkaerő kölcsönzés (4)
empty list Munkába járáshoz kapcsolódó iratminták (1)
empty list Szabályzatok (0)
empty list Beléptetési szabályzat (0)
empty list Helyettesítés rendje (1)
empty list Szabadság szabályzat (0)
empty list Munkahelyi dohányzás (1)
empty list Munkabér előleg szabályzat (1)
empty list Vállalati gépjármű használati rendjére vonatkozó szabályzat (1)
empty list Szociális és temetési segélyezés vállalati szabályzata (1)
empty list A munkaidőn kívüli egyes magatartási formák korlátozásáról (1)
listTársadalombiztosítás
empty list Iratminták (0)
empty list Igazolás jogviszony bejelentéséről (0)
empty list Igazolás nyilvántartásbavételről (1)
empty list Kilépő igazolások (2)
empty list Táppénz (4)
empty list Gyermekgondozási díj (GYED) (3)
empty list Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) (3)
empty list Táppénz baleseti (1)
empty list Apák munkaidő kedvezményének elszámolása (1)
empty list Anyasági támogatás (1)
empty list Családi pótlék (1)
empty list Európai egészségbiztosítási kártya (3)
empty list TAJ kártya igénylőlap (1)
empty list tájékoztatás biztosítási jogviszony szüneteléséről (1)
empty list Szabályzatok (0)
listMunkavédelem
empty list Iratminták (0)
empty list Munkavédelmi oktatás (7)
empty list Munkaköri alkalmassági vizsgálat (3)
empty list Munkavédelmi baleset (3)
empty list Koordináció - együttműködés idegen cégekkel (2)
empty list Munkavédelmi üzembe helyezés (1)
empty list Képernyő előtti munkavégzés (2)
empty list Időszakos felülvizsgálat (3)
empty list Kockázatbecslés, kockázatértékelés (2)
empty list Munkavédelmi képviselőválasztás dokumentumai (11)
empty list Egyéni védőeszköz (6)
empty list Szabályzatok (0)
empty list Munkavédelmi szabályzat (1)
empty list Munkaruha szabályzat (1)
listHR
empty list Kiválasztási tesztek (4)
empty list Belépési adatlap (0)
empty list Állásinterjú értékelő lap (3)
empty list Interjú kérdések (2)
empty list Pályázó nyilatkozata (1)
empty list Próbaidő értékelő lap (1)
empty list Munkahelyi öltözködésre vonatkozó szabályzat (1)
empty list Exit interjú (1)
empty list Kiválasztáshoz kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatok (3)
empty list Felvételi teszt fizikai állomány kiválasztására (1)
empty list Jelöltriport (1)
empty list Képzési szabályzat (1)
empty list Zöld HR stratégia (1)
empty list Teljesítményértékelés (1)